Phát hiện thêm vỉa dầu mới tại Bạch Hổ VN

Vietsovpetro vừa phát hiện ra vỉa dầu mới có lưu lượng dầu tính toán là 610m3/ngày.


(26/08/17)
Tại sao phải khảo sát địa chất công trình?

Công tác khảo sát địa chất công trình thường được tiến hành trước khi thiết kế nền móng công trình. Khảo sát địa chất công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thiết kế xây dựng công trình ở những nơi có điều kiện địa chất phức tạp, thiết kế xây dựng nhà cao tầng, công trình ngầm. . .


(05/03/16)