Phân biệt 'Choose', 'Chose' và 'Chosen'

Cỡ chữ
Bản in
"Choose" là động từ bất quy tắc với dạng quá khứ đơn là "Chose" và quá khứ hoàn thành là "Chosen".1. Choose (động từ) có nghĩa là lựa chọn hay quyết định điều gì đó giữa 2 hay nhiều khả năng.

Ví dụ:

"We will choose the direction of this country" (Chúng tôi sẽ chọn hướng đi cho đất nước này)

2 .Chose (động từ): thì quá khứ đơn của Choose

Ví dụ:

"Last week I chose all my classes for next semester" (Cuối tuần trước tôi đã chọn tất cả lớp học cho kỳ tiếp theo)

3. Chosen (động từ): thì quá khứ hoàn thành của Choose

Ví dụ:

"It was a straightforward, simple life she had chosen. She had tried never to ask for too much, and to be of use." ( Đó là cuộc sống ngay thẳng, đơn giản mà cô ấy đã chọn. Cô ấy đã cố gắng không đòi hỏi quá nhiều và có ích)

Luyện tập:

Điền Choose, Chose hoặc Chosen vào các câu sau:

1.The greatest weapon against stress is our ability to … one thought over another


a.Choose

b.Chose

c.Chosen

Nguồn: Vnexpress
Quay lại
Cập nhật: 25/09/2017
Lượt xem:990

Tin liên quan